Kokbokhandeln Connoisseur Katalog 55
84 böcker om Brännvin och nykterhet

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


84 böcker om Brännvin och nykterhet

55001. A.-B. stockholmsystemet, stockholms allmänna restaurantaktiebolag och vin- och spritcentral i kritisk belysning. II. Inlaga till konungen med tre bilagor av Adolf Anderson. Stockholm, Hj. Sundströms boktr., 1925. 29 s. Originalhäfte. Något solblekt. 10.

55002. Af kungl. maj:t anbefalld närings- och arbetsstatistisk utredning angående tillverkningen af alkoholhaltiga drycker inom riket och därmed sammanhängande frågor på uppdrag af Kungl. Kommerskollegium verkställd af K. Key-Åberg. Stockholm, Isaac Marcu's, 1913. 553 s. Tagen ur band. NR68.

55003. Afhandling om åtskillige sätt at förbättra swänskt brännewin m. m. Bifallen och belönt af Kongl. Direction öfwer de Regale Brännerierne.. Stockholm, 1781 Peter Hesselberg, 23 s. Tagen ur band. NR39.

55004. Aken, Frantz Joachim von, 1738-1798. Kort afhandling om bränneri-redskap och bränwins=tilwerkning af Säd, Frukter, Bär och Rötter, samt om Saft-tilredning och distillerade bränwiner m. m. Örebro, 1788. Johan Pehr Lind. 32, (2) s. maskätet Originalhäfte. Bit av titelbladet bortrivet. NR37. 0

55005. Atkinson, Roland M. Alcohol and Drug abuse in old age. USA, 1984. xi, 70 s. Originalhäfte. 2.

55006. Baird, Robert:. Historisk teckning af nykterhets-föreningarna i Nord-Amerikas Förenta stater, jemte några upplysningar angående dessa föreningar i andra länder. Ny översedd upplaga Stockholm, Samuel Rumstedt, 1843. 240 s. Nött halvskinnband med marmorerat pärmpapper samt sprängt snitt. NR52.

55007. Beskrifning offentliggjord af Kung. Patent- och Registreringsverket. F. Pampe, Halle A/S (Tyskland). sätt och apparat för afskiljande af biprodukterna vid destillation och rektifikation af sprit. Klass 89:b. Patent i sverige 10 okt. 1904. Patent No 23357. Stockholm, 1907. (4) s. + två planscher. Tagen ur band. NR77.

55008. Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Elfte samlingen. Särskilda Utskottets Memorial, Utlåtanden och Betänkande. Innehållande 28 memorial och betänkande ang. 1853-års brännvinsstadgning. Stockholm, joh. Beckman, 1854. Ca 500 s. + planscher. Originalhäfte. NR79.

55009. Bottler, Max. Klärung u. Filtration alkoholhaltiger Flüssigkeiten Populäres Handbuch für weinproducenten, bierbrauer, likörfabrikanten, wirte, kellermeister und weinhändler. A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek. Wein und Leipzig, 1906. (16), VII, 197, (3) s. Något nött klotband. NR81. SEK 800

55010. Bref, ifrån landsorten til en wän i Stockholm, angående brännewin. Tryckt hos Henr. Fougt, riddare af kongl. wasa orden och kongl. boktryckare Stockholm, 1775. (8) s. Originalhäfte. NR41.

55011. Bring, S. E. Redogörelse för lagstiftningen i sverige om rusdryckers försäljning 1800-1911. Nykterhetskommittén VI. Bilagor till betänkande med förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker 1. Stockholm, Oskar eklunds, 1914. 120. [Bundet med:] Protokoll vid kommitténs sammanträden med särskilt tillkallade sakkunnige, sammanställning av uppgifter, avgivna av myndigheterna, beträffande brister i försäljningsförordningarna samt handlingar angående förbud för viss tillverkare att försälja öl och angående försäljning av S. K. Bluddervin i Stockholm. Bilagor till betänkande med förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker 2. Stockholm, Oskar eklunds, 1914. 221 s. [Bundet med:] Redogörelse för några främmande staters lagstiftning angående handel med rusdrycker av Jakob Pettersson. Bilagor till betänkande med förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker 3. Stockholm, Oskar eklunds, 1914. 103 s. [Bundet med:] Uppgifter angående rusdryckersförsäljningsrättigheterna år 1911 och villkoren för deras utövande samt rörande rusdryckersförbrukningen i sverige och dess följdföreteelser i vissa avseenden utarbetade och sammanställda av Einar J:son Thulin. Bilagor till betänkande med förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker 4. Stockholm, Oskar eklunds, 1914. 203 s. [Bundet med:] Tabeller. 116 s. Tagen ur band. Lätt fuktfläckad i övre marginalen. NR71.

55012. Brisman, Sven. Samling till Uplysning i Economien. [Del 1], Första häftet. Innehållande bidrag till bränneri- handteringen. Skara, hos F.J. Leverentz 1811. 8:o(4). 76 s. & omsl. Nött och Något solkigt Originalhäfte. NR28.

55013. Congres international pour l'etude des questions relatives a l'alcoolisme, tenu a paris du 13 au 16 aout 1878. Ministere de l'agriculture et du commerce. exposition universelle internationale de 1878, a Paris. Congres et conferences du palais du trocadero. Comptes rendus Stenographiques publies sous les auspices. Du comite central des congres et conferences et la direction de M. Ch. Thirion, secretaire du comite, avec le concours des bureaux des congres et des auteurs de conferences.. No 16 de la serie. Paris, 1879. 302 s. + sju planscher. Originalhäfte. NR85.

55014. Cronquist, A. Werner & Seberg, Albert. Bränvinstillverkningen i sverige. Stockholm, A. L. Normans Boktr., 1878. 96 s. + 3 planscher. Något nött Originalhäfte. NR34.

55015. Dahlstein. Joh. Alfr. Dryckenskaps- och nykterhets- kalender 1877. Jönköping, 1876. 191, (1) s. nött ryggklotband med omslagen som pärmpapper. NR22.

55016. Diron, (psed för Gustaf Richert) Backuskulten genom tiderna. Stockholm, 1924. 94 s. Originalhäfte. NR62.

55017. Eldh, Robert. Brännvinsbok. om brännvin och dess kryddsättning. 95, (1) s. Originalband. NR23.

55018. Ericsson, Niklas. den törstiges val. Dryckernas svenska historia. 2003. 350 s. Originalband med skyddsomslag . NR21.

55019. Evers, Artur. Den Svenska brännvinslagstiftningens historia. under frihetstiden till hattväldets fall. Lund, Håkan Ohlsson, 1923. XVI, 372, (1) s. Trådhäftad med lösa omslag. First edition of the first part of Ever's doctoral dissertation on Swedish legislation related to liquor. A second part, Brännvinsfrågan under frihetstidens sista skede (1765-1772) appeared 1931. Includes bibliography (pp. IX-XIV) and bibliographical references in the footnotes.Printed wrappers, entirely uncut NR64.

55020. Fock, A. H. Bränvinsprofvaren och dess användning för bestämmande af spritblandningars styrka, alkoholmängd, volym m.m. jemte alkoholometriska reduktions- och hjelptabeller för bränvinstillverkare, destillatorer, bränvinshandlande, brännerikontrollörer, tulltjenstemän m.fl. / på Kongl. Maj:ts befallning utgifven af Chefen för Finansdepartementets byrå för kontrollen å tillverkningsafgifter tredje upplagan. Stockholm, Alb. Bonniers boktr., 1881. 4,70,94, (2) s. Originalband. NR55.

55021. Från Brännvinsdraken till studiecirkeln. Bilder från Godtemplarordens arbete i Sverige. Stockholm 1939. (Bokfilm). 4:o (92) s. Rött lätt nött ryggskinnband med främre omslag medbundet. NR76.

55022. Förbrukningen av utminuteringsvis sålt brännvin efter yrkesgrupper och inkomstklasser. Nykterhetskommiten X:4. Bilagor till utredningen rörande allmänt rusdrycksförbud. Stockholm, Issac Marcus', 1919. 152 s. Originalhäfte. Namnteckning på främre omslag. NR73.

55023. Författningar angående tillverkningen af bränvin. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1871. Lätt nött ryggskinnband med omslagen som pärmpapper. NR45.

55024. Förslag till förordning angående försäljning af brännvin utarbetadt inom Kungl. finansdepartementet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1904. 75 s. [Bundet med:] Yttranden öfver förslag till förordning angående försäljning af brännvin af a) Konungens befallningshafvande i Göteborg b) Magistraten i Göteborg. c) Aktiebolaget Göteborgssytemet. Göteborg, Centraltryckeriet, 1905. (1), (12) s. [Bundet med:] Förslag till förordning angående försäljning af brännvin. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1905. 177 s. [Bundet med:]Andra särskilda utskottets memorial, no 3, i anledning af kamrarnas skiljaktiga beslut rörande vissa bestämmelser i det vid utskottets utlåtande no 1 fogade förslag till förordning angående försäljning af brännvin. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1905. 34 s. [Bundet med:] Kung. Maj:ts nådiga förordning angående fösäljning af brännvin; gifven den 9 juni 1905. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1905. 39 s. Nött halvskinnband med lös rygg. Inlagorna i fint skick. NR56.

55025. Gabrielson, Bengt. L O Smith - Blekingepojken som blev brännvinskung. Kristianstads boktr., 2001. 239 s. Originalband. Nr14.

55026. Gay-Lussac, Joseph Louis, 1778-1850. Om Bränvins-profvaren, samt om sättet att bestämma bränvinets halt af spiritus eller alkohol. : Utg. på Kongl.Vetenskaps academiens föranstaltande. [Övers. av F.Rudberg. Inledning af J.J.Berzelius.] Andra upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1831. VIII, 8, s. + 42 s. tabeller. Något nött halvskinnband. NR43.

55027. Gravallius, Daniel Ernfried: En suck ifrån bränvinspannan, vid riksdagen år 1817. Stockholm, A. Gadelius, 1817. 13 s. Originalhäfte. NR57.

55028. Hamilton, Carl. Absolut. Historien om flaskan. 1994. 315 s. Originalband med skyddsomslag . 12.

55029. Hammar, C. G. Maltdrycksteknik. En sammanställning av föreläsningar, hållna vid Bryggeri-Tekniska Laboratoriets verkmästarekurs i tillverkning av skattefria maltdrycker. Andra delen: Råmaterial. Sala, Sala-postens boktr., 1936. s. 137 - 336, (6) s. Extrakt. Rött halvklotband. NR54.

55030. Helenius, Matti. Hvad säger vetenskapen om rusdryckerna? Helsingfors, Osakeyhtiö Weilin & Göös Akt., 1899. 190 s. halvklotband. NR46.

55031. Herr Finkel Jockom finkelsons Afskeds=Sång, af Brännewin. Stockholm, Lor. Ludv. Grefing, 1757. (8) s. Originalhäfte. Fuktfläckad. NR58.

55032. Historia om Brännvinsförsnillningarna i Småland 1885. Utgörande Aftonbladets uppsatser i frågan. 27/5 - 28/11 1885. Sammanställda av Gustaf .... i aftonbladets redaktion. 2 band med inklistrade tidningsurklipp. 41 blad i första bandet, 18 blad i andra bandet. NR86.

55033. Hogarth, William, 1697-1764 I. Punsch-Sällskapet eller en modern midnatts-underhållning. II. Kringstrykande Komediantskor som kläda sig i en lada. Gefle, A. P. Landin, 1847. 24 s. + två planscher. Något nött ryggskinnband. Inlagan Något fuktfläckad.

55034. Huss, Magnus. Om bränwinsbegäret och bränwinssuperiet i Swerge. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1853. 32 s. Tagen ur band. NR32.

55035. Janson, Gustaf. Hemlösa. fem berättelser om brännvin. Göteborg, Elanders tryckeri, 1911. 174 s. Rött klotband. NR44.

55036. Janson, Gustaf. Hemlösa. fem berättelser om brännvin. Göteborg, Elanders tryckeri, 1911. 174 s. Rött halvskinnband, med Något nött pärm samt främre omslag medbundet. NR53.

55037. Johansson, Gunnar. Den kära nubben. husbehovsbränning förr och nu. Falköping, 1918. 36 s. Något nött Originalhäfte. NR18.

55038. Johansson, Hilding. Den svenska godtemplarrörelsen och samhället. stockholm, 1947. 534, (1) s. Originalhäfte. 11.

55039. Key-Åberg, Karl. Stockholms utskänkningsaktiebolag dess organisation och tjugofemåriga verksamhet jämte en historisk-statistisk framställning af brännvinslagstiftningen i Sverige, Norge och Finland samt Göteborgssystemet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1902. 284, 186 s. + 30 planscher. Grönt klotband. Namnteckning på fria försättsbladet 'Hjalmar Heden 1906'. NR74.

55040. Krauss, G. Fullständiga och Tillförlitliga Underrättelser rörande Bränwins=Bränningen efter äldre och nyare methoder; anwändbara i hwarje Bränneri. Jemte En Noggrann Beskrifning öfwer Mäskning, jästning, ångdestillation och kärlens förfärdigande, fernissning och rengörande; i enlighet med de senaste (år 1842) i tyskland införde förbättringar, till följd af hwilka erhålles äfwen under ofördelaktiga förhållanden, af en tunna (om 32 Kappor) icke mjölrik potatoes 12 á 13 kannor Sex=gradigt bränwin, whilken afkastning, under gynnande omständigheter, kan förhöjas till utöfwer 16 kannor af en tunna potatoes. Linköping, A. Petre & Sons, 1843. XII, 220 s. + en plansch. Något solkigt Originalhäfte. Namnteckning på främre omslag. Inlagan delvis fuktfläckad. NR83.

55041. Lamb, Charles. En drinkares Bekännelser. Göteborg, Rundqvists, 1972. 23, (2) s. Originalhäfte. NR63.

55042. Laurell, J. G. Hvilken ställning skola vi intaga till de s. k. likgiltiga eller fria tingen, särskildt spritdryckerna? Biblisk och naturvetenskaplig belysning. Stockholm, Nya Tryckeri-aktiebolaget, 1894. 66, (1) s. Originalhäfte. NR31.

55043. Lee, William. Bränwin och Salt, ett bepröfwat läkemedel mot gikt, rheumatism, andtäppa, lungsot, mag=, hud och ögonsjukdomar, höft=, tand= och hufwudwärk, hjerninflammation, Hypochondri, kräfta, kolik, halssjuka, rosen, kontusioner, bölder, brandskador m. fl andra åkommor. Stockholm, 1853. 31 s. Något nött och solkigt Originalhäfte. NR40.

55044. Lindegren, J. F. Peter Stark Nykterhetsberättelse. Stockholm, Östermalmstryckeriet, 1907. 32 s. Originalhäfte. Dedikation från utgivaren på främre omslag. NR29.

55045. Lyngby Jepsen, Hans. Brännvin och brännvinskryddning. Falun, 1996. 114 s. Originalband. 7.

55046. Lövgren, Nils. Skrifter utgifna af svenska nykterhetssällskapet. 1901 års serie. I. huru bör prästen förhålla sig till tidens nykterhetsrörelse? gamla tankar å nyo uttalade. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1901. 11 s. Originalhäfte. NR30.

55047. Maercker, M. Handledning i bränvinsbränning. Stockholm, wilhelmssons boktr., 1899. V,164 s. Dekorerat klotband, Öfvers. o. delvis bearb. för svenska förhållanden af Å. G. Ekstrand NR24-26

55048. Mannström, Oscar. bilder och blad ur svenska nykterhetsrörelsens historia. Stockholm, Idun, 1912. 251 s. Originalhäfte. NR59.

55049. Meddelande nr 4 från industrihistoriska samlingarna Göteborg. Innehållande artikeln “När staten brände brännvin på stampen av Red. Stig Dymling”. Göteborg, Rundqvists boktr., 1959. 48 s. Originalhäfte. 9.

55050. Mimer svensk tidskrift för stadium af alkoholfrågan och nykterhetssträfvandet. Utgifven av Johan Bergman. Andra årgången. (1904) Första häftet & andra häftet & tredje häftet. (mars). Stockholm, Oskar Eklunds, 1904. 64 s. Originalhäfte. tre häften. NR65.

55051. Nathhorst, J. Th. Landtbruk utan bränwinsbränning. eller Thorer Tryggs resor att söka de wisas sten. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1854. 64 s. Kraftig bläckfläck i inlagan. Namnteckning på främre omslag. Originalhäfte utan omslag. NR33.

55052. Nordiska Dryckesvisor. Pohjoismaisia juomalauluja Utvalda av Yukon Gjelseth. Oslo, 1980. 274, (10) s. Originalband. 5.

55053. Nordiska Nykterhetsmötet i Göteborg. 1-3 juli 1898. Göteborg, D. F. Bonniers Boktr., 1899. 152, (4) s. Blått Halvklotband. NR50.

55054. Norrbo, Elf [E. Törnblom]. Brännvin. Noveller af ... Göteborg, Bonniers tryck., 1912. 258 s. Något nött och solkigt Originalhäfte. NR20.

55055. Olán, Eskil. Svenska brännvinets historia från sten stures dagar till husbehovsbränningens slut. Göteborg, Elanders, 1922. 144 s. Lätt nött rött halvklotband. NR72.

55056. Olsmäszkrokens tankar om spannemåls=driften och Brännewins=bränningen. Stockholm, Fougt, 1771. (4) s. Huset n:o 104 på Stora Nygatan. Originalhäfte. NR60.

55057. Om Brännwinets werkan till framalstrande af sjukdomar. I almanach för året efter frälsarens Christi Födelse, 1845. Till Lunds horisont. Utgifwen af Wetenskaps-Akademi. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1845. ca 25 s. Nött Originalhäfte. NR88.

55058. Om de sinnessjukdomar wilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af bränwin. I almanach för året efter frälsarens Christi Födelse, 1853. Till Lunds horisont. Utgifwen af Wetenskaps-Akademi. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1853. ca 25 s. Nött Originalhäfte. NR87.

55059. Palladius, Niels. Om drukkenskab. Aarsage, hvor saare, en christen bør at sky og fly den formaledidede Druckenskab. Udgivet af Carl S. Petersen efter det eneste kendte Exemplar af den første Udgave fra Aaret 1556. Kbhvn., Forening for Boghaandværk, 1907. 67, (1) s. Nött klotband. NR48. Med Namnteckning på fria försättsbladet NR51.

55060. Petersson, Oskar. Godtemplarordens i Sverige Historia. Stockholm, Oskar Eklunds Boktr., 1903. 378 s. Nött originalhäfte med främre omslag och titelbladet lösa. 8.

55061. Pontén, Johan. Historia kring alkoholen. från syndafloden till dagens sverige. Borås 1967. 157, (1) s. Originalhäfte. Nr13.

55062. Pärlan hyllad i trettioåtta ur glömskan framdragna sånger. Med inledning av Jack Godeman och vignetter av Sam. Helsingfors. AB. F. Tilgmanns tryckeri, 1928. 95 s. Något nött Originalhäfte. NR19.

55063. Redogörelse för Göteborgs utskänknings-aktiebolags organisation och verksamhet. Norrköping, 1872. 57, VIII s. + 3 st utvikningsbara tabeller. Originalhäfte. NR27.

55064. Reuterdahl, Henrik, 1795-1870. Om nykterhet och nykterhetssällskaper såsom en religions= och tidsangelägenhet. Med afseende på utkomna skrifter. Lund, Berlingska boktr., 1838. 36 s. Originalhäfte. NR49.

55065. Rydbeck, Kerstin. Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896 - 1925. Uppsala, 1995. 408 s. Originalhäfte. 1.

55066. Sandklef, A. 30 sorter kryddat brännvin enligt gamla beskrivningar. Stockholm, 1966. 131 s. Något solkigt Originalband. NR15.

55067. Schmidt, Walter. Lärobok i brännvinsbränning på rationella grunder innehållande brännvinstillverkning af potatis, säd, mais, hirs, morötter, hvitbetor, fruktsafter och melasse, samt beredning af konstjäst, vid hvars användande mäsken förjäser till nära 0° saccharometer. : ur de bästa källor och med stöd af egen, praktisk erfarenhet utarbetad till sjelfstudium för bränvinsbrännare och bränneri-elever / af Walter Schmidt ; svensk öfversättning från författarens originalmanuskript Stockholm, ALB. 1869. 164 s. Originalhäfte. Inlagan lätt fläckad. NR70.

55068. Schwarzwäller, Udo. Die Verhältnisse der spiritusindustrie zur land, volks und staatswirthschaft. Berlin, 1865. 191, (1) s. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. NR84.

55069. Schwarzwäller, Udo. Lehrbuch der spiritus-fabrikation, des wichtigsten Aebengewerbes der Landwirthschaft. Bom Standpunkte der Reuzeit nach eigener Anschanung und gedeigener fremder Erfahrung . Dritte Auflage. Leipzig, 1864. XII, 474, (2) s. Något nött och maskätet halvskinnband. NR80.

55070. SEGERSTEDT, Albrecht Julius, 1763-1815. Afhandling om konsten at tilwerka bränwin af säd, i synnerhet för mindre bränneriwerk. andra upplagan. Tilökt med underrättelse om bränwins tilwerkande af potatoes, samt potäters anwändande til brödbakning, på et enkelt och förmånligt sätt, så at en tunna potatoes gör lika gagn som en halftunna råg, med bifogade figurer på 2:ne potatoes-qwarnar. Strängnäs, 1806. 8:o. (2),+ VIII,+ 76 s.,+ grav. plansch. Maskäten från s. 71. Tagen ur band. NR38.

55071. Skillingtryck: Snapsvisor. Stockholm, J. Hörberg, 1825. (4) s. NR42.

55072. Skrifter, utgifna af svenska nykterhetssällskapet. 1895 års serie. II. något om njutningsmedel med särskildt afseende på spritdryckerna af D:r Ernst Almquist. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1895. 14 s. Originalhäfte. NR17.

55073. SMITH, LARS OLSSON (1836-1913)]. L. O. Smith's Memoarer. Karlskrona, K. L. Svenssons Eftr:s Bokindustri, 1913. Frontespis, (8), 316 s. Lars Ohlsson Smith, 1836-1913, brännvinsfabrikör och kooperatör. Efter ett framgångsrikt decennium som brännvinshandlare grundade Smith 1869 en fabrik för spritförädling på Reimersholme. Smith, sedermera kallad “brännvinskungen”, införde varmrenat brännvin i svensk produktion Något nött Originalhäfte. 3.

55074. SMITH, LARS OLSSON (1836-1913)]. L. O. Smith's Memoarer. Karlskrona, K. L. Svenssons Eftr:s Bokindustri, 1913. Frontespis, (8), 316 s. Blåtthalvklotband med brun skinntiteletikett. Lars Ohlsson Smith, 1836-1913, brännvinsfabrikör och kooperatör. Efter ett framgångsrikt decennium som brännvinshandlare grundade Smith 1869 en fabrik för spritförädling på Reimersholme. Smith, sedermera kallad “brännvinskungen”, införde varmrenat brännvin i svensk produktion NR47.

55075. Svenskt liv och arbete N:r 11. Godtemplarminnen. Redigerad av Mats Rehnberg. Ljunglöfs offset, 1979. 179, (1) s. Originalhäfte. 6.

55076. Swärd, Harry. När Spritdemonen regerar. Vetlanda alltryck, 1963. 109 s. Originalhäfte. 4.

55077. Taggen. 1910. Gemensamt organ för nykterhetsvännerna och sprittrusten. Stockholm, 1910. 16 s. Originalhäfte. Omslaget Något fuktfläckad. NR78.

55078. Thulin, Einar J:son & Marcus, M. Göteborgssystemet 1865-1945. Göteborg, Wezäta, 1947. VIII, 676 s. + ett flertal planscher. Blått Halvskinnband. NR75.

55079. Thölén, Lennart. Park Avenue hotels skriftserie: 12. Brännvin. Göteborg, 1964. 11, (1) s. Originalhäfte. 16.

55080. Underdånigt betänkande afgivet den 29 december 1911 af kommittén för verkställande af utredning rörande statens, kommunernas, landstingens och hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt beroende af rusdrycksmedlen. Stockholm, Isaac Marcu's, 1912. 371 s. Tagen ur band. Nr67.

55081. Underdånigt utlåtande angående åtgärder för sulfitsprittillverkningens befrämjande m. m. avgivet den 27 augusti 1917 av Kungl Kommerskollegium. Stockholm, Isaac Marcu's, 1918. 26 s. Tagen ur band. NR69.

55082. Underrättelse om brännewins nytta och skada, samt then ålagde consumtions-accisens Oumgängelighet. Stockholm, Lars Salvius, 13 octobris 1747. 46 s. Tagen ur band. NR36.

55083. Weinlig, Christian Gottlob: Handbok wid bränwinsbränning och destillering, innehållande tillika underwisning om ättikebrygd samt åtskilliga sommar=dryckers tillredande, lämpad i synnerhet till enskilda hushåll. Öfwersättning ur flera arbeten af Carl Frdrik Weltzin. Stockholm, 1808. 4, 128, 4s. Tagen ur band. Titelbladet Något fläckat. NR35.

55084. Westrumb, Johann Friedrich. Über die bereitung des gemeinen Kornbrannteweins zu weinbranntewein, Rumm und Arrack. Hannover, 1821. 46 s. Nött Originalhäfte. bakre omslag saknas, främre nött och delvis trasigt. NR82.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!